Izveštaj o bitnom događaju

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti (“Službeni glasnik RS” broj 47/06) i članovima 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( “Službeni glasnik RS” broj 100/06), Otvoreno akcionarsko društvoJugoagenta.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165a, izdaje:

 

 

 

Izveštaj o bitnom događaju

 

 

Otvoreno akcionarsko društvo „Jugoagent“ a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165 a, održalo je drugu vanrednu sednicu skupštine akcionara 14.10.2009. godine sa početkom u 08h. Skupština je održana u prostorijama društva.

 

Na sednici je donate sledeća odluka:

 

1. Prihvata se predloženo kreditno zaduženje  Jugoagenta” ad u iznosu do 3.000.000 eura i  po tom osnovu uspostavljanje hipoteke na imovini - nepokretnostiJugoagenta” ad kao sredstva obezbedjenja vracanja odobrenih kreditnih sredstava; sa uslovima vracanja u periodu od 10 godina, 2 god. grejs period, sa kamatom maksimalno do 1.2% na mesecnom nivou sa deviznom klauzulom.

 

 

U Beogradu, 14.10.2009. godine

 

 

 

                                                                             Predsednik upravnog odbora

Milan Marjanović